/ 4
Jamuna Chitrakar
india
Circa 2002
Jamuna Chitrakar
india
Circa 2002
Shanwar Chitrakar
india
Circa 2001
Rabbani Chitrakar
india
Circa 2002
Mantu Chitrakar
india
Circa 2002
vietnam
1973
Bishnupada Chitrakar
india
Circa 2002
Bahadur Chitrakar
india
Circa 2002
Amit Chitrakar
india
Circa 2002
Nani Gopal Chitrakar
india
Circa 2002
Shyamsunder Chitrakar
india
Circa 2002
Rani Chitrakar
india
Circa 2002
/ 4