/ 7
Jamuna Chitrakar
india
Circa 2002
Jamuna Chitrakar
india
Circa 2002
Shanwar Chitrakar
india
Circa 2001
Rabbani Chitrakar
india
Circa 2002
Gurupada Chitrakar
india
Circa 2000, STAFF
Gurupada Chitrakar
india
Circa 2003
Mantu Chitrakar
india
Circa 2002
Vinod Kumar Sharma
india
March 1994, staff
india
c. 1925
Bishnupada Chitrakar
india
Circa 2002
Bahadur Chitrakar
india
Circa 2002
/ 7