/ 2
kenya
ca 1960
Umoja Uaso Women's Organization
kenya
2010
ethiopia
ca 1965
kenya
ca 1960
kenya
ca 1960
kenya
ca 1960
ethiopia
ca 1965
ethiopia
ca 1975
kenya
ca. 1980
kenya
ca. 1980
kenya
ca. 1955
kenya
ca 1965
/ 2