/ 2
kenya
ca 1960
Umoja Uaso Women's Organization
kenya
2010
libya
c. 1967
kenya
ca 1960
kenya
ca 1960
kenya
ca 1960
egypt
1993
egypt
1993
egypt
1979
kenya
ca. 1980
kenya
ca. 1980
kenya
ca. 1955
/ 2