/ 1
somaliland
ca 1960
sierra leone
c. 1935
sierra leone
c. 1935
Nomoda Ebenezer (Cedi) Djaba
ghana
2016
Nomoda Ebenezer (Cedi) Djaba
ghana
2016
Nomoda Ebenezer (Cedi) Djaba
ghana
2016
Tutsi Shield.
kenya; uganda
20th century
/ 1