/ 3
kenya
ca 1960
Umoja Uaso Women's Organization
kenya
2010
Test
botswana
c.1980
botswana
ca. 1980
kenya
ca 1960
kenya
ca 1960
kenya
ca 1960
botswana
ca 1965
botswana
ca 1965
botswana
ca 1965
botswana
ca 1970
botswana
ca 1965
/ 3