/ 1
somaliland
ca 1960
sierra leone
c. 1935
sierra leone
c. 1935
Tutsi Shield.
kenya; uganda
20th century
/ 1