/ 2
kenya
ca 1960
Umoja Uaso Women's Organization
kenya
2010
kenya
ca 1960
kenya
ca 1960
kenya
ca 1960
kenya
ca. 1980
kenya
ca. 1980
kenya
ca. 1955
somaliland
ca 1960
kenya
ca 1965
kenya
ca 1977
kenya
ca 1977
/ 2